Toetskaders NHG Inkomensverklaring Ondernemer (IKV)


Bij het aanvragen van een NHG-hypotheek of een reguliere hypotheek bij een geldverstrekker, die de bepaling van het zakelijk inkomen heeft uitbesteed, is een Inkomensverklaring Ondernemer (IKV) benodigd voor de hypotheekaanvraag.

Hieronder treft u de toetskaders NHG Inkomensverklaring Ondernemer Versie 2023-1.

UitgangspuntenIB ondernemer Niet IB ondernemer

(DGA - ≥ 5% direct of indirect van de aandelen)
Type ondernemer / ondernemingZelfstandige zonder personeel - ZZP
Eenmanszaak - EZ
Vennootschap onder Firma - V.O.F.
Maatschap
Commanditaire vennootschap - CV
Besloten vennootschap - B.V.
Naamloze vennootschap - N.V.
Duur bestaan onderneming ≥ 12 maanden na inschrijving KvK of aantoonbaar minimaal 12 maanden bedrijfsmatig actief≥ 12 maanden na inschrijving KvK of aantoonbaar minimaal 12 maanden bedrijfsmatig actief
Definitieve jaarcijfers voorgaande boekjaar Verplicht vanaf 1/5 van het lopende boekjaarVerplicht vanaf 1/5 van het lopende boekjaar
Basis van het inkomen (BI)Gemiddelde saldo fiscale winst afgelopen 3 jaar

Maximum laatste jaar
Gemiddelde IB inkomen (Box I) uit de
onderneming afgelopen 3 jaar

Maximum laatste jaar
Meenemen loondienst inkomenIs mogelijk – zie toelichtingIs mogelijk – zie toelichting
Toetsen inkomen lopend boekjaar
* Aanleveren tussentijdse winst &
verliesrekening
Vanaf 1/8 verplicht waarbij er een positief bedrijfsresultaat dient te zijnVanaf 1/8 verplicht waarbij er een positief bedrijfsresultaat dient te zijn
* Extrapolatie naar heel jaar van het tussentijdse resultaat o.b.v. tussentijdse winst &
verliesrekening (EI)
Vanaf 1/8 verplicht Vanaf 1/8 verplicht (beoordelen geëxtrapoleerde resultaat en inkomen)
* Resultaat bijstellen naar beneden indien EI < BIVanaf 1/8 verplicht Vanaf 1/8 verplicht (evt. Inkomen bijstellen en/of resultaat in het kader van de overwinst)
* Tussentijds resultaat alléén o.b.v. winst &
verliesrekening kan niet tot verhoging van het
toetsinkomen leiden.
Meenemen resultaat / inkomen lopend boekjaar i.p.v. oudste jaarVanaf 1/4 mogelijk o.b.v. tussentijdse balans (geen kolommenbalans) en winst & verliesrekeningVanaf 1/4 mogelijk o.b.v. tussentijdse balans (geen kolommenbalans) en winst & verliesrekening
Balansposities
Winstgevendheid Minimaal laatste boekjaar positiefMinimaal laatste boekjaar positief
Liquiditeit na correcties≥ 1,00 ≥ 1,00
Solvabiliteit na correcties≥ 25,00%≥ 25,00%
* Bandbreedtemodel (zie rekenvoorbeelden in
toelichting)
30,00% / 25,00% / 20,00%30,00% / 25,00% / 20,00%
* Tussentijdse cijfers aanleveren ingeval laatste jaar ≥ 10% stijging of daling solvabiliteit en
daardoor binnen de bandbreedte. Stijging /
daling voorlaatste jaar t.o.v. laatste jaar
Balanscorrecties
Box 3 vermogen (liquide middelen en effecten dus geen "vast" vermogen). (Box 3 schulden niet salderen - volgt uit BKR toets). Tot een bedrag van € 1.000 is het aantonen van box 3 vermogen niet noodzakelijk.Positief corrigeren op vlottende activa en eigen vermogen Positief corrigeren op vlottende activa en eigen vermogen
Oudedags Reserve (OR) Positief corrigeren op het eigen vermogen, tenzij al opgenomen is in het eigen vermogenN.v.t.
Pensioen in eigen beheer, stamrecht,
lijfrenteverplichting bij levensloopsparen e.d.
N.v.t.Positief corrigeren op het eigen vermogen
Voorziening latente belastingen (geen overige
voorzieningen) zowel actief als passief corrigeren
Positief corrigeren op het eigen vermogen (passief), negatief op eigen vermogen en balanstotaal indien actief.Positief corrigeren op het eigen vermogen (passief), negatief op eigen vermogen en balanstotaal indien actief.
Achtergestelde leningen (langlopend vreemd
vermogen en kortlopend vreemd vermogen)
Positief corrigeren op het eigen vermogenPositief corrigeren op het eigen vermogen
Immateriële vaste activa (goodwill / S&O)Negatief corrigeren op het balanstotaal en het eigen vermogenNegatief corrigeren op het balanstotaal en het eigen vermogen
Afschrijving goodwillNiet corrigerenNiet corrigeren
Stille reserve o/g o.b.v. meest recente WOZ
waarde of taxatierapport niet ouder dan 6 mnd
Positief corrigeren op balanstotaal en eigen vermogenPositief corrigeren op balanstotaal en eigen vermogen
Rekening courant DGA (R/C) N.v.t.Negatief corrigeren op vlottende activa en eigen vermogen en balanstotaal
* R/C tot € 17.500,- toegestaan zonder correctie - fiscaal geen renteverplichting
Schuld BV aan DGA (ter beschikking stelling - t.b.s.)N.v.t.Positief corrigeren op eigen vermogen
Lening u/g aan DGA (fin. vast)N.v.t.Indien niet t.b.v. de eigen woning of niet gedekt door box 3 OG, dan negatief corrigeren op balanstotaal en eigen vermogen
Inkomenscorrecties
Bijtelling privé gebruik auto van de zaakNegatief corrigeren op het inkomen in elk jaarNegatief corrigeren op het inkomen in het laatste jaar en lopende jaar o.b.v. salarisstrook december laatste jaar en recente salarisstrook
Overige fiscale correctiesPositief / negatief corrigeren in de
vermogensvergelijking
Positief / negatief corrigeren in de
vermogensvergelijking
* investeringsaftrekPositief corrigeren op het resultaatPositief corrigeren op het resultaat
* beperkt / niet aftrekbare kostenNegatief corrigeren op het resultaatNegatief corrigeren op het resultaat
Incidentele batenNegatief corrigeren in de winst & verliesrekeningNegatief corrigeren in de winst & verliesrekening
Incidentele lasten Positief corrigeren in de winst & verliesrekening indien fiscaal van aardPositief corrigeren in de winst & verliesrekening indien fiscaal van aard
Box 3 inkomenNiet meenemen in het inkomenNiet meenemen in het inkomen
PensioeninkomenBeoordeling door geldverstrekkerbeoordeling door geldverstrekker
Inkomensvervangende uitkeringen (bv AOV).
Indien uitkering nog loopt is deze ter beoordeling aan geldverstrekker
Meenemen, tenzij de uitkering nog loopt. (UWV: WW, ZW, loonvordering, WAZ / WAZO). AOV: verzekeraar of UWV)Meenemen, tenzij de uitkering nog loopt. (UWV: WW, ZW, loonvordering, WAZ / WAZO). AOV: verzekeraar of UWV)
Overwinst vóór belastingNiet van toepassingBij starters (korter dan 36 maanden actief) geen overwinsten/of box 2 inkomen meenemen.
Alleen bij niet starters.
Overwinst vóór belasting bij startende BV
vanuit IB onderneming (minimaal 3 jaar
Ondernemer, zelfde activiteit alleen andere entiteit)
Niet van toepassingOverwinst berekening op jaren BV, deze
overwinst op die jaren optellen bij toetsinkomen per jaar, daarna toetsinkomen van drie jaar max laatste jaar. Overwinst wordt dus niet separaat opgeteld bij toetsinkomen box 1, maar in de BV jaar/jaren op jaarinkomen opgeteld.
* uitgekeerd dividend:N.v.t.Gemiddelde bruto dividend laatste 3 jaar met maximum laatste jaar
* nog niet uitgekeerde winstreserve:N.v.t.Zeggenschap > 50%: gemiddelde bruto overwinst laatste 3 jaar meenemen –
maximaal zeggenschap ≤ 50%: aantonen
voldoende invloed / zeggenschap,
berekening idem 75% dubbele balanstoets:
toetsen aan resultaat en liquiditeit o.b.v. het
gemiddelde van de afgelopen drie jaren met als maximum het laatste jaar en solvabiliteit o.b.v.
het laatste jaar.

TOELICHTING TOETSKADERS

Expertcommissie

De expertcommissie heeft de bevoegdheid om in voorkomende gevallen af te wijken van het beleid indien toepassing van het beleid onredelijk zou zijn voor de consument en / of te veel risico voor de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) met zich brengen.

Samenstelling commissie:

 1. Nationale Hypotheek Garantie – Dhr. Marcel Sippekamp / Dhr. Finn Grove
 2. Raadhuys Tax Legal Accounting – Dhr. mr. Bas Aartsen
 3. overviewz – Dhr. Vincent Laan
 4. Pentrax – Dhr. Herman van Houten
 5. Zakelijk inkomen – Dhr. Bert Fransen

Duur bestaan onderneming

 • Aansluiting bij inschrijving KvK is uitgangspunt
 • Uitgaan van maanden i.p.v. kalenderjaren sluit beter aan bij de economische realiteit van het bestaan van een onderneming.
 • Voor alle type ondernemers vanaf 12 maanden inschrijving KvK, tenzij aantoonbaar is dat bedrijfsactiviteiten al voor inschrijving zijn gestart, minimaal 12 maanden geleden.
 • Er zijn twee acceptatiekaders: 1 voor IB ondernemers en 1 voor niet IB ondernemers

Definitieve jaarcijfers voorafgaande boekjaar

 • Vanaf 1/5 van het lopende boekjaar verplicht. Op deze wijze wordt eerder inzicht verkregen in de definitieve cijfers van het voorafgaande boekjaar.

Basis van het inkomen

IB-ondernemers

 • Gemiddelde saldo fiscale winst van de afgelopen drie jaren met als maximum het laatste jaar.

Niet IB-ondernemers

 • Gemiddelde IB-inkomen uit de onderneming van de afgelopen drie jaren met als maximum het laatste jaar.

Meenemen loondienstinkomen

In alle gevallen mogen we loondienstinkomen meenemen, maar niet in alle gevallen nemen we het mee. Hieronder volgt de nadere toelichting aan de hand van 3 situaties.

 1. Iemand heeft naast zijn onderneming de afgelopen jaren hetzelfde inkomen uit dienstbetrekking genoten. In deze situatie kunnen we het meenemen want het gemiddelde over de afgelopen drie jaren is gelijk aan een individueel jaar.
 2. Iemand is minder gaan verdienen in loondienst en meer inkomen gaan genieten uit de onderneming. Het meenemen van het loondienstinkomen heeft een neerwaarts effect op het gemiddelde inkomen.
 3. Iemand is meer inkomen gaan genieten uit loondienst. Zorgvuldig wordt gekeken naar de bestendigheid van het inkomen uit de onderneming. Ingeval dat bestendig is, dan nemen we het loondienstinkomen niet mee in de inkomensverklaring ondernemer, omdat we anders de consument te kort zouden doen. Hij/ zij kan immers met een werkgeversverklaring naar de betreffende geldverstrekker voor het hoogste inkomen uit het laatste toetsjaar.

In situatie 1 en 2 wordt het inkomen meegenomen in de inkomensverklaring en in situatie 3 in
principe niet.

Extra toets: bij een loondienstverband van 80% of meer (kwalificeert als fulltime) mag het inkomen uit de onderneming niet meer bedragen dan 30% van het loondienstinkomen op jaarbasis. Wanneer iemand een dienstverband >80% maar < 100% heeft, mag voor het bepalen van het maximaal mee te nemen ondernemersinkomen worden uitgegaan van het loondienstinkomen op basis van 100%.

Toetsen inkomen lopend boekjaar

TijdlijnenAanleveren minimale documenten
1/2/2023Tussentijdse cijfers tot en met kwartaal 4 van 2022 + Aangiften omzetbelasting
tot en met kwartaal 4 van 2022
1/5/2023Definitieve jaarcijfers van het boekjaar 2022
1/8/2023Tussentijdse cijfers tot en met kwartaal 2 van 2023 + Aangiften omzetbelasting
tot en met kwartaal 2 van 2023
1/11/2023Tussentijdse cijfers tot en met kwartaal 3 van 2023 + Aangiften omzetbelasting
tot en met kwartaal 3 van 2023
1/2/2024Tussentijdse cijfers tot en met kwartaal 4 van 2023 + Aangiften omzetbelasting
tot en met kwartaal 4 van 2023
 • Vanaf 1/8 verplicht aanleveren om de financiële ontwikkelingen van het lopende boekjaar inzichtelijk te krijgen.
 • Controle tussentijdse cijfers aan de hand van de aangiften omzetbelasting.
 • Ingeval de tussentijdse cijfers een lager resultaat weergeven dan het gemiddelde inkomen over de afgelopen 3 jaren, dan is er reden om het inkomen naar beneden bij te stellen.
 • Ingeval de tussentijdse cijfers een stijgend resultaat weergeven t.o.v. de afgelopen 3 jaren, dan is er geen reden voor bijstelling van het inkomen naar boven.
 • Het is toegestaan om het feitelijk behaalde tussentijdse resultaat / inkomen in de plaats te stellen voor resultaat / inkomen van het oudste jaar. Extrapolatie is niet toegestaan bij het vaststellen van het gemiddelde inkomen. In dat geval mag het toetsinkomen niet hoger zijn dan het inkomen van het laatste rekentechnische jaar (zie voorbeelden maximeren inkomen in bijlage 2). Indien deze situatie van toepassing is, dan is zijn de volgende stukken van belang:
  • Tussentijdse winst & verliesrekening
  • Tussentijdse balans (niet zijnde een kolommenbalans)
  • Aangiften omzetbelasting over de reeds verstreken kwartalen of maanden

De voorbeelden 3, 5,6 en 7 in bijlage 2 hebben betrekking op de situatie waarbij gerekend wordt met het feitelijk behaalde tussentijdse resultaat / inkomen in plaats van het oudste jaar. Opgemerkt wordt dat onderstaande stappen niet relevant zijn voor de voorbeelden 1,2 en 4 in bijlage 2. Ter verduidelijking van de voorbeelden zijn drie stappen relevant, te weten:

 1. Is aftopping op basis van de tussentijdse cijfers noodzakelijk?
 2. Kan de aftopping van stap 1 achterwege blijven, omdat voorafgaand jaar hoger is dan het gemiddelde?
 3. Is aftopping noodzakelijk op basis van het geëxtrapoleerde resultaat van het lopende boekjaar?

Balansposities

Het uitgangspunt is dat de (gecorrigeerde) balansposities in het laatste toetsjaar moeten voldoen aan de normen. In voorkomende gevallen voldoen de (gecorrigeerde) balansposities niet in het laatste toetsjaar, maar wel op basis van de tussentijdse cijfers (balans) van het lopende jaar. In dat geval mag de rekenexpert op basis van haar professional judgement een onderbouwd oordeel geven over de balansposities en desgewenst toch uitgaan van de laatste drie jaren. De rekenexpert is dan niet verplicht om te rekenen met de tussentijdse cijfers.

Liquiditeit (≥1)

 • Geeft aan of de onderneming aan haar korte termijn verplichtingen kan voldoen. Van belang wordt geacht dat op het toetsmoment de onderneming aan de korte termijnverplichtingen kan voldoen om de korte termijn continuïteit te bewaken.
 • Liquiditeit betreft de verhouding tussen de vlottende activa en het kort vreemd vermogen.
 • Voor de liquiditeit wordt niet geadviseerd om te opteren voor het bandbreedte model (zie hierna bij solvabiliteit). De reden hiervan is dat de onderneming in het laatste toetsjaar volledig aan zijn korte termijnverplichtingen moet kunnen voldoen.

Solvabiliteit

 • De solvabiliteit geeft inzicht in de mate waarin de onderneming in staat is aan zijn financiële verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Het gaat om de verhouding eigen vermogen t.o.v. het totale vermogen.
 • Een solvabiliteitspercentage van 25% of hoger wordt voldoende geacht en ligt in lijn met het huidige vereiste percentage.
 • Ten einde trends in de vermogensontwikkeling objectief te kunnen beoordelen is het zogenoemde “bandbreedte model” (zie rekenvoorbeelden in bijlage) van toepassing.
 • Dalende trend:
  Een dalende trend wordt kritisch beoordeeld. Indien de solvabiliteit in het laatste boekjaar meer dan 10% is gedaald t.o.v. het jaar daarvoor (bijvoorbeeld van 31% naar 26%) en binnen de gehele bandbreedte (tussen 20% en 30%) valt, dienen tussentijdse cijfers aangeleverd te worden. Hieruit kan een trendbreuk afgeleid worden. Als geen sprake is van een trendbreuk dan leidt de solvabiliteitsontwikkeling ertoe dat er geen bestendig inkomen afgegeven kan worden. De solvabiliteit dient gelijk te blijven of te stijgen én minimaal 25% te bedragen.
 • Stijgende trend:
  Een stijgende trend wordt positief kritisch beoordeeld. Indien de solvabiliteit in het laatste boekjaar is gestegen t.o.v. het jaar daarvoor (bijvoorbeeld van 19% naar 24%) en binnen de onderste bandbreedte (tussen 20% en 25%) valt, dienen tussentijdse cijfers aangeleverd te worden. Op basis van de tussentijdse cijfers dient de solvabiliteit minimaal 25% te zijn.

Balanscorrecties

 • Box 3 vermogen: ingeval de ondernemer in box 3 vermogen heeft, dan zou besloten kunnen worden om dit vermogen aan te wenden voor de versterking van de balanspositie van de onderneming. Dientengevolge wordt het reëel geacht om het box 3 vermogen ten gunste van de balans te corrigeren op de vlottende activa en het eigen vermogen. Box 3 vermogen dient alleen te bestaan uit spaar en of beleggingsgelden(effecten), aan te tonen middels dagafschriften bankrekening(en) waarop tenaamstelling, saldo en datum vermeld staat.
  Datum minimaal balansdatum (31-12) of jonger. Indien er sprake is van fiscaal partnerschap dan kan dit vrije box 3 vermogen ook op naam van de fiscaal partner of minderjarige kinderen staan. Tot een bedrag van € 1.000 is het aantonen van box 3 vermogen niet noodzakelijk.
 • Box 3 schulden blijken uit de door de geldverstrekker te toetsen BKR en kunnen gecorrigeerd worden op de maximale financieringscapaciteit. Deze correctie wordt niet door de rekenpartijen toegepast aangezien zij op geen enkele wijze betrokken is bij de financieringsopzet in het kader van de onafhankelijkheid. Ingeval een geldverstrekker twijfels heeft over een geregistreerde financiering (bijvoorbeeld in de BKR), dan kan betreffende rekenpartij aangeven of het een zakelijke financiering betreft. Alsdan kan die buiten beschouwing gelaten worden. Betreffende rekenpartij is juridisch bevoegd om alle informatie te delen met betreffende geldverstrekker.
 • Oudedag Reserve (OR): de OR maakt onderdeel uit van het eigen vermogen van de onderneming. Een correctie voor de aanwezige belastingclaim is niet reëel. Onduidelijk is namelijk of en zo ja wat de effectieve belastingheffing hierover zal zijn. Hierbij zijn, onder andere, de tariefverschillen in de wet en de stakingsfaciliteiten in de wet van belang. Het gaat veelal om kleine bedragen. Verder zijn er vaak meer stille reserves aanwezig waar een belastingclaim op kan rusten die ook niet gecorrigeerd worden bij de analyse. Indien dat wenselijk zou zijn, dan dient er voor elke onderneming een zogenoemde “stakingsbalans” opgesteld te worden. Dit is uit het oogpunt van praktische werkbaarheid en doelstelling niet opportuun.
 • Achtergestelde leningen: ingeval de verschaffing van financiële middelen binnen de persoonlijke sfeer plaatsvinden, dan zijn deze nagenoeg altijd achtergesteld aan derden (lees banken). Ingeval van een faillissement wordt de achtergestelde lening veelal niet terug betaald. Een verschaffer van vreemd vermogen kan kiezen om financiële middelen in de vorm van een lening of in de vorm van kapitaal ter beschikking te stellen. Een correctie ten gunste van het eigen vermogen wordt reëel geacht, omdat dit ook op voorhand de keuze had kunnen zijn. Na het verschaffen van financiële middelen kan overigens de lening ook omgezet worden naar kapitaal en is hetzelfde doel bereikt
 • Rekening courant directie (r/c):
  Geen correctie:

  • Indien R/C < € 17,5K. Fiscaal is het niet noodzakelijk om rente en aflossing te berekenen.
 • Correctie:
  • Ten negatieve van de vlottende activa, balanstotaal en eigen vermogen.
  • Een schuld van de onderneming aan de ondernemer (t.b.s. vordering) corrigeren ten positieve van het eigen vermogen.
 • Langlopende schulden directie (leningen u/g) Indien sprake is van een langlopende schuld van de directie aan de vennootschap dient gekeken te worden of er dekking is door bijvoorbeeld onroerende goederen in box 3 of een hypothecaire box 1 lening. Indien er geen dekking is, dan dient de lening te worden gecorrigeerd op het eigen vermogen en het balanstotaal.

Groepsverhoudingen

Alle onderlinge vordering / schuld verhoudingen tussen de diverse vennootschappen worden geëlimineerd. Na alle correcties dienen de afzonderlijke vennootschappen aan de normen te voldoen of op groepsniveau dient alles te voldoen aan de normen. Indien de beoordeling plaatsvindt op groepsniveau kan uitgegaan worden van geconsolideerde cijfers. In plaats van geconsolideerde cijfers kunnen de individuele vennootschappen beoordeeld worden rekening houdende met het netto werkkapitaal van alle vennootschappen. Hierbij kan een surplus van het netto werkkapitaal (verschil tussen de vlottende activa en het kort vreemd vermogen op de balans van een onderneming) van de ene vennootschap gecorrigeerd worden voor de bepaling van de liquiditeit en solvabiliteit van een andere vennootschap. Indien een correctie plaatsvindt van een vennootschap naar haar (indirecte) aandeelhoudster dient rekening gehouden te worden met het percentage van het (indirecte) aandelenbelang in de betreffende vennootschap. De reden hiervan is dat het niet gebruikelijk is om meer vermogen aan een onderneming te onttrekken dan het percentage van het aandelenbelang. Indien een correctie van een aandeelhoudster naar een (indirecte) werkmaatschappij plaatsvindt, dan is het percentage van het aandelenbelang in de dochtervennootschap minder relevant aangezien het niet ongebruikelijk is dat er meer kapitaal gestort / aangewend kan worden in een vennootschap dan het percentage van het aandelenbelang.

Inkomenscorrecties

Bijtelling privégebruik auto van de zaak

 • Ingeval van een consument die in loondienst werkzaam is wordt het toetsinkomen niet verhoogd met het bedrag van de bijtelling. Het inkomen wordt weliswaar verhoogd wat uit de jaaropgave blijkt, maar hier wordt bij de werkgeversverklaring geen rekening gehouden.

Overige fiscale correcties

 • Het uitgangspunt is om een bestendig inkomen vast te stellen dat de ondernemer daadwerkelijk verdient en in staat stelt om langdurig aan de hypothecaire verplichtingen te kunnen voldoen. Correcties die alleen om fiscale redenen plaatsvinden verhogen respectievelijk verlagen het daadwerkelijk genoten inkomen niet. Te denken valt aan de investeringsaftrek, beperkt aftrekbare kosten, willekeurige afschrijving etc.

Overwinst vóór belasting

Uitgekeerd dividend

 • Uitgekeerd dividend betreft feitelijk gerealiseerd inkomen. Hierdoor kan uitgegaan worden van het gemiddelde bruto uitgekeerde dividend over de afgelopen 3 jaren (nooit hoger dan het laatste jaar en niet hoger dan de gemiddelde gerealiseerde winst van afgelopen drie jaar). Het mee te nemen dividend mag nooit meer zijn dan het gemiddelde bruto resultaat met als maximum het laatste jaar. Ingeval dit leidt tot een onredelijke situatie gezien de balansposities, dan dient de aanvraag voorgelegd te worden aan de NHG.

Nog niet uitgekeerde winstreserve

 • Het wordt reëel geacht om nog niet uitgekeerde winsten prudent mee te nemen in het inkomen.
 • Voldoende zeggenschap is van belang om zelfstandig besluiten te kunnen nemen t.a.v. de uitkeerbare winstreserves. Over het algemeen wordt een belang van meer dan 50% voldoende geacht om zeggenschap hierover te hebben of voldoende invloed te hebben op de besluitvorming.
 • Van belang is de dubbele balanstoets, waarbij gekeken wordt of het verhoogde inkomen uitgekeerd had kunnen worden. Voor wat betreft het resultaat en de liquiditeit wordt gekeken naar het gemiddelde van de laatste drie jaren met als maximum het laatste jaar. Ingeval het geëxtrapoleerde resultaat lager is dan wordt hiervan uitgegaan. Voor wat betreft de solvabiliteit wordt uitgegaan van het laatste jaar. Onderstaand is een voorbeeld weergegeven voor wat betreft de liquiditeit.
JaarResultaatLiquiditeit Vb 1Liquiditeit Vb 2
202220K3K10K
202110K5K5K
202015K2K3K
Gemidd. 3,3K / max 3KGemidd. 6K

Bijlage 1: Voorbeelden solvabiliteitcijfers binnen bandbreedtemodel

Voorbeeld 1: dalende trend, laatste jaar wel boven 25%

2021 31%
2022 27%
De daling in het laatste jaar bedraagt meer dan 10% (10% van 31% = 3,10%, de daling bedraagt 4%)
De solvabiliteit in het laatste jaar valt binnen de gehele bandbreedte (20% – 30%)
Tussentijdse cijfers 2023 zijn noodzakelijk, een trendbreuk dient aangetoond te worden. 2023 >= 27% de trendbreuk is afdoende aangetoond, inkomensverklaring wordt afgegeven
2023 <27% de trend blijft dalend, er wordt geen inkomensverklaring afgegeven

Voorbeeld 2: dalende trend, laatste jaar komt onder 25%

2021 25%
2022 23%
De daling in het laatste jaar bedraagt minder dan 10% (10% van 25% = 2,50%, de daling bedraagt 2,0%)
De solvabiliteit in het laatste jaar is lager dan 25%
Tussentijdse cijfers 2023 zijn noodzakelijk, een trendbreuk dient aangetoond te worden èn de solvabiliteit uit de tussentijdse cijfers dient >= 25% te zijn.
2023 >= 25% de trendbreuk is afdoende aangetoond, inkomensverklaring wordt afgegeven
2023 <25% de trend blijft dalend, er wordt geen inkomensverklaring afgegeven (NB: bij 24% is de trend wel gebogen, maar niet voldoende, uitkomst dient minimaal 25% te zijn)

Voorbeeld 3: dalende trend, laatste jaar blijft boven de 30%

2021 40%
2022 35%
De daling in het laatste jaar bedraagt meer dan 10% (10% van 40% = 4%, de daling bedraagt 5,0%)
De solvabiliteit in het laatste jaar is echter hoger dan de bovengrens van de bandbreedte, 30%
Tussentijdse cijfers 2021 zijn niet noodzakelijk om een trendbreuk aan te tonen.
Er wordt een inkomensverklaring afgegeven

Voorbeeld 4: stijgende trend, laatste jaar komt in onderste deel bandbreedte (tussen 20% en 25%)

2021 18%
2022 23%
Er is sprake van een stijgende solvabiliteit, in het laatste jaar is deze lager dan 25%, maar hoger dan 20%
Tussentijdse cijfers 2021 zijn noodzakelijk, de solvabiliteit uit de tussentijdse cijfers dient >= 25% te zijn.
2023 >= 25% inkomensverklaring wordt afgegeven
2023 <25% er wordt geen inkomensverklaring afgegeven

Voorbeeld 5: stijgende trend, laatste jaar komt onder de bandbreedte uit (< 20%)

2021 10%
2022 19%
Er is sprake van een stijgende solvabiliteit, in het laatste jaar is deze lager dan 20%
Er wordt geen inkomensverklaring afgegeven

Bijlage 2: voorbeelden aftoppen inkomen

Review deze pagina aub

Klik op de sterren

Gemiddelde score 0 / 5. Aantal stemmen: 0

Geen stemmen, wees de eerste!

Plaats een reactie