Overlijdensrisicoverzekering uitleg: over ORV en ‘de kleine lettertjes’

Overlijdensrisicoverzekering (ORV) uitleg nodig? Bij het afsluiten van een hypotheek met ORV is het verstandig om niet alleen naar de premie te kijken. ‘De kleine lettertjes’ van dit product zijn namelijk enorm belangrijk. Veel mensen kijken echter in eerste instantie vooral naar de hoogte van premie. Het is natuurlijk belangrijk om te weten hoeveel u per maand of per jaar voor de overlijdensrisicoverzekering gaat betalen. Door op internet te zoeken naar ‘overlijdensrisicoverzekering’ kan iedereen inzicht krijgen in de premies. Hoewel niet alle aanbieders te vinden zijn, is het wel mogelijk om veel premies te (laten) berekenen. De premies van de verzekeraars liggen vaak dicht bij elkaar. De ene ORV is zeker niet de andere. Maar welke overlijdensrisicoverzekering moet u dan afsluiten?

Kenmerken en voorwaarden overlijdensrisicoverzekering uitleg

Het is belangrijk om te begrijpen wat een overlijdensrisicoverzekering inhoudt, wat ‘de kleine lettertjes van een specifieke ORV zijn en daarnaast is het verstandig om de voorwaarden van de ORV’s ook goed met elkaar te vergelijken. Een goede hypotheekadviseur kan u hierbij helpen. Hieronder zetten we de kenmerken uiteen van een overlijdensrisicoverzekering. In dit artikel leest u ook tips en de belangrijkste aandachtspunten bij het afsluiten van een ORV.

Premie overlijdensrisicoverzekering

Een belangrijke factor van een overlijdensrisicoverzekering is uiteraard de prijs ervan. Bij een verzekering hebben we het dan over de premie. Meestal betaalt u dan de premie met behulp van maandbetaling. Betaling per jaar behoort ook tot de mogelijkheden. De premie blijft u vervolgens betalen zolang de verzekering loopt. Doordat een overlijdensrisicoverzekering een eenzijdige overeenkomst is, kunt u de verzekering tussentijds stoppen door een opzegging te sturen.

Het is ook een optie bij sommige aanbieders om voor de verzekering een vrijstelling van premiebetaling te krijgen. Dat kan een interessante voorwaarde zijn in het geval er bijvoorbeeld een wens voor een korte looptijd van de verzekering bestaat. Er zijn enkele verzekeraars die bij een annuïtair of lineair dalende overlijdensrisicoverzekering voor de laatste vijf jaar geen premie vragen. Over deze periode is er een vrijstelling van premiebetaling. Bij het vergelijken van een overlijdensrisicoverzekering is het daarom altijd verstandig om de totale premiekosten over de looptijd ervan te kennen.

Gelijkblijvende premie of stijgende premie vanwege leeftijd?

Vrijwel alle overlijdensrisicoverzekeringen worden afgesloten met een premie die tijdens de looptijd gelijk blijft. Vanaf het moment dat de verzekering begint te lopen tot aan het einde van de contractsduur weet u daarom precies waar u aan toe bent. De premie is iedere maand hetzelfde voor een langere periode. Een alternatief is om de premie te betalen aan de hand van de leeftijd van de verzekerde. De premie gaat vanwege het stijgende risico ieder jaar omhoog. We spreken in deze situatie van risicotarieven die één jaar van toepassing zijn. Wanneer er een grote kans aanwezig is, dat u de verzekering snel weer wenst op te zeggen, kan het een goede keuze zijn om hiervoor te gaan.

Kosten voor administratie

Wanneer u een verzekering aanvraagt, kan er door de verzekeraar eenmalig poliskosten in rekening worden gebracht. In het geval de aanvraag rechtsstreeks bij een verzekeraar wordt gedaan, zal de aanbieder ook distributiekosten in rekening brengen. Hiertoe is de verzekeraar zelfs wettelijk verplicht. Sommige verzekeraars brengen ook kosten in rekening zodra er verzoeken tot wijziging zijn uitgevoerd. Niet iedere verzekeraar heeft dergelijke administratiekosten bij het wijzingen van de duur van de verzekering, een adreswijziging, doorgeven van wijzigingen met betrekking tot de verzekerde of begunstigde en een aanpassing van de dekking van de verzekering.

Hypotheek en overlijdensrisicoverzekering: let op voorlopige dekking

Gaat u binnenkort een hypotheek afsluiten en wilt u het risico van overlijden afdekken? Een aandachtspunt is dan om goed te bekijken of u recht heeft op een voorlopige dekking. Wanneer u woning gaat kopen en hiervoor een hypotheekschuld aangaat, is er sprake van een grote verplichting. Deze kun je mogelijk niet nakomen wanneer u zou komen te overlijden nog voordat de woning bij de notaris van eigenaar is veranderd. Het risico hiervan is klein, maar de mogelijk gevolgen zijn enorm groot. Het is dan ook verstandig om het risico van overlijden over te dragen aan een levensverzekeraar. Als de overlijdensrisicoverzekering ook een voorlopige dekking heeft, zal de verzekeraar ook een uitkering doen mocht er een onzeker voorval in de vorm van een overlijden van u of uw mogelijke partner plaatsvinden in de periode tussen de daadwerkelijke acceptatie en de ingangsdatum van de verzekering. Als we op de kenmerken over voorlopige dekking van een levensverzekering letten, zijn er nog een aantal andere onderwerpen om mee te nemen bij een goede vergelijking.

  • Wat is de hoogte van het bedrag waarover u recht op voorlopige dekking heeft?
  • Welke aanvullende voorwaarden zijn er voor het verkrijgen van een voorlopige dekking?
  • In welke gevallen is er sprake van een recht op voorlopige dekking? Alleen bij overlijden door een ongeval. Dat noemt men een ongevallendekking of is er hoe dan ook sprake van een voorlopige dekking?
  • Is er een voorlopige dekking afhankelijk van uw leeftijd?
  • Is er noodzakelijk om een gezondheidsverklaring te tekenen voor het recht op een voorlopige dekking?

Dekking overlijdensrisicoverzekering uitleg

De premie van een ORV betaalt u niet zo maar. Daar staat een bepaalde dekking van de overlijdensrisicoverzekering tegenover.
Welke dekking u wenst, heeft te maken met het doel van van gewenste verzekering. Aan de hand van het doel van de overlijdensrisicoverzekering en de wensen rondom de uitkering is het mogelijk om door middel van de verzekering risico’s af te dekken. Dat kan met een dekking die tijdens de looptijd van de verzekering gelijk blijft of met een dalende dekking.

Gelijkblijvende dekking of dalende uitkering

Wanneer u een ORV afsluit, die een gelijkblijvende dekkingsvorm heeft, krijgen de nabestaanden exact het bedrag die u als verzekerd kapitaal heeft opgegeven bij het afsluiten van de verzekering wanneer u tijdens de verzekerde periode mocht komen te overlijden. Bij een dalende dekkingsvorm is dat niet het geval. Gedurende de looptijd van de verzekering daalt het verzekerde bedrag, waardoor een mogelijke uitkering ook mee daalt. Wanneer het risico in de toekomst steeds minder wordt, is het mogelijk een goede oplossing om voor een dalende dekking te kiezen. Dat kan bijvoorbeeld passend zijn wanneer uw hypotheekschuld steeds lager wordt.

Dalende dekkingsvorm: twee mogelijkheden

De dekking van een overlijdensrisicoverzekering kan niet alleen gelijk blijven. Het kan ook gewenst zijn om de dekking te laten dalen gedurende de looptijd van de verzekering. Er zijn twee verschillende mogelijkheden om de dekking te laten dalen:

  • Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering
  • Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Wanneer een overlijdensrisicoverzekering met lineair dalende dekking afsluit, zal de dekking van de verzekering van 450.000,- euro en een looptijd van 30 jaar ieder jaar met 15.000 euro minder worden. Dat is namelijk 1/30 van 450.000,- euro. De daling is precies hetzelfde als de hypotheekschuld van een lineaire hypotheek. Als u een ORV met annuïtair dalende dekking afsluit, wordt het verzekerde kapitaal van de verzekering ieder steeds minder vergelijkbaar met de daling van een annuïteitenhypotheek. Als uw hypotheekrest tijdens de looptijd naar de helft van de hypotheeksom gedaald is, zal de dekking van de ORV ook ongeveer de helft van het verzekerde kapitaal bedragen.

Hypotheekverstrekkers laten steeds vaker de verplichting van het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering los. Gaat u binnenkort een hypotheek afsluiten? Dan kan het verstandig zijn om het overlijdensrisico af te dekken. Het kan zijn dat een geldverstrekker het afsluiten van ORV verplicht stelt. Er kunnen ook eisen worden gesteld aan de daling van de dekking, bijvoorbeeld over de hoogte van het annuïteitenpercentage. Het gelijk laten mee dalen van de ORV met de hypotheek is een goede oplossing wanneer u de risicoverzekering afsluiten in verband met afdekken van de betaalbaarheid van de hypotheek. Bij een annuïteitenpercentage van 2% is de daling hetzelfde als een lening met een hypotheekrente van 2%. Als u een hoger percentage kiest dan de hypotheekrente zal de dekking van de ORV minder snel dalen dan dat de hypotheek minder wordt. Meestal is de hoeveelheid extra premie beperkt.

Twee verzekerden: één of twee polissen afsluiten?

Wanneer u voor uzelf en uw partner een ORV afsluit, is het mogelijk om de verzekering op één polis of op twee polissen af te sluiten. Bij welke verzekeraar de premie het laagst is, heeft te maken met uw wensen, persoonlijke situatie en het doel van van de verzekering. Belangrijk is ook om goed op de polisvoorwaarden te letten. Hier kunnen namelijk grote verschillen in zijn.

Samen één ORV polis afsluiten, heeft een nadeel. Als de verzekering eindigt doordat één van jou is komen te overlijden, stopt de verzekering direct. Als u na het overlijden van uw partner de verzekering zou willen voortzetten, is dat helaas niet mogelijk. Het afsluiten van een nieuwe polis is mogelijk. Dat kan voor de kinderen of andere nabestaanden. De premie van de overlijdensrisicoverzekering is echter wel leeftijdsafhankelijk. De kans is groter dat u dan inmiddels ouder bent geworden. Bovendien kan uw gezondheid tegen die tijd inmiddels ook verminderd zijn. Hierdoor wordt het afsluiten van de verzekering lastiger en duurder. De meeste levensverzekeraars eisen dat u en uw partner voor hetzelfde bedrag zijn verzekerd wanneer jullie samen één polis afsluiten. Dat kan gezien de betaalbaarheid van de hypotheek gezien het verschillende inkomen van u en uw partner onverstandig zijn. Het zijn immers twee verschillende risico’s.

Wanneer u twee losse overlijdensrisicoverzekering afsluit, is het mogelijk dat er twee keer een uitkering zal plaatsvinden. In de situatie dat u samen op één polis verzekerd bent, is het zo dat er één uitkering kan zijn wanneer of u of uw partner komt te overlijden. Hierna zal de verzekering direct worden beëindigd.

Premiesplitsing: kruislings afsluiten overlijdensrisicoverzekering

Wanneer u samen een huis gaat kopen, is een goede tip om voor elkaar de premie te betalen. Met deze premiesplitsing wordt in feite geregeld dat de overlijdensrisicoverzekering kruislings wordt afgesloten. U betaalt de verzekering op het leven van uw partner en andersom precies hetzelfde. Hiermee voorkomt u dat er over de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering erfbelasting moet worden betaald. Wanneer u de verzekering op het leven van uw partner afsluit en ook daadwerkelijk betaalt, heeft u recht op de uitkering mocht uw partner komen te overlijden tijdens de looptijd van de verzekering. Als uw partner de verzekering zelf afsluit en ook zelf betaalt, valt de uitkering in de nalatenschap. Dat betekent dat er sprake is van een groot bedrag in de erfenis. Over de uitkering van de ORV zal er dan helaas veel erfbelasting moeten worden betaald. Een belangrijke factor hierbij is om wel goed op te letten dat de gewenste constructie past bij hoe u de relatie met uw partner heeft vastgelegd, zoals bijvoorbeeld door middel van huwelijkse voorwaarden of een partnerregistratie onder registratievoorwaarden.

En-bloc clausule overlijdensrisicoverzekering

Een belangrijke polisvoorwaarden van sommige levensverzekeraar is de en-bloc clausule. Met deze polisvoorwaarde is het mogelijk om tussentijds wijzigen van de verzekering te regelen. De premie van de ORV kan bijvoorbeeld worden verhoogd. Meestal is dat alleen mogelijk wanneer sprake is van een bijzondere omstandigheden. Door de aanwezigheid van een en-bloc clausule op de polis is er een onzekerheid over wat er met de polisvoorwaarden en de premie gaat gebeuren. Laat u goed informeren over de aanwezigheid van deze clausule.

Waardeopbouw overlijdensrisicoverzekering

Tijdens de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering neemt het daadwerkelijke risico voor de verzekeraar toe. Hoe ouder u wordt des te groter is de kans dat u komt te overlijden. Dat ligt simpelweg vast in de statistieken van de sterftetafels.
De waardeopbouw van overlijdensrisicoverzekering begint eigenlijk doordat u te veel premie betaalt. Aan het begin van de verzekering is immers het overlijdensrisico laag en aan het einde is het risico hoog. De premie blijft meestal gelijk tijdens de looptijd. Een aantal levensverzekeraars zetten in het begin van ORV polis een ‘spaarpotje’ aan waardeopbouw apart. Mocht je de verzekering voortijdig stoppen, wordt de waardeopbouw aan u teruggestort.

Overlijdensrisicoverzekering afsluiten

Veel verzekeraars beginnen te digitaliseren. Wilt u een overlijdensrisicoverzekering afsluiten? Dat hoeft echt niet meer door het invullen van een papieren aanvraagformulier. Veel verzekeraars hebben inmiddels geïnvesteerd in slimme aanvraagprocessen. Hierdoor kan ook een gezondheidsverklaring simpelweg worden ingevuld. Als u de vragen over uw gezondheid en medische verleden heeft ingevuld, kan het zijn dat er een aanvullend onderzoek wordt gedaan.

Medische keuring overlijdensrisicoverzekering

Vanaf een bepaald verzekerd bedrag zal een verzekeraar meer willen weten over het risico dat wordt verzekerd. En dat bent u.
Een medische keuring tijdens de acceptatie van uw overlijdensrisicoverzekering is dan ook een logische stap. Aan de hand van de hoogte van het verzekerd kapitaal zal de medische keuring uitgebreider zijn. De meeste verzekeraars stellen een medische keuring verplicht vanaf een verzekerd bedrag € 350.000,-. Enkele aanbieders hebben hogere keuringsgrenzen.

Bijzondere polisvoorwaarden

In de kleine lettertjes van een overlijdensverzekering kunnen bijzonderheden staan. Het is dan ook verstandig om u hierover goed te laten adviseren. Bij sommige aanbieders kunt u alleen terecht tot een bepaalde leeftijd. Ook kan het zijn dat u geen overlijdensrisicoverzekering meer kan afsluiten vanwege uw leeftijd. Als u een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd heeft, kunt u bij enkele verzekeraars geen ORV afsluiten. Er zijn ook grote verschillen in premie en (verborgen) kosten.

Gratis oriëntatiegesprek aanvragen

Review deze pagina aub

Klik op de sterren

Gemiddelde score 4.7 / 5. Aantal stemmen: 14

Geen stemmen, wees de eerste!

Plaats een reactie